Friday, January 19, 2018

ทีมงาน Creative Saving (การออมเงินอย่างสร้างสรรค์)

ทีมงาน Creative Saving (การออมเงินอย่างสร้างสรรค์)
คณะศึกษาศาสตร์พัฒนศาสตร์ เข้ารับโล่ เกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรางวัลอื่นๆ จาก สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)และสมาคมธนาคารไทย โดยออกแบบและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางด้านการ รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ได้อย่างยอดเยี่ยม นิสิตทุกคนเก่งมากครับ ถึงฝึกสอนอยู่ก็ยังคงแบ่งเวลามารวมทีมกันอย่างพร้อมเพรียง เก่งมากครับทุกคน โดยมีสมาชิก คือ
นายณัฐชนน สันติสุทธิ์
นายชยพล ศรีวัลลภ
นางสาวศศิกาญจน์ สายสุวรรณ
นางสาวกวินนัทธ์ จันทรวิลักษณ์
นางสาวผกามาศ ภูเดช
นางสาวสุวนันท์ พันธ์พงษ์วงศ์
นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์พัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ที่ปรึกษาโดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี 
ขอจงเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆคณะศึกษาศาสตร์พัฒนศาสตร์เจริญรอยตามต่อไปครับ!
ทีมงาน Creative Saving (การออมเงินอย่างสร้างสรรค์)
คณะศึกษาศาสตร์พัฒนศาสตร์ เข้ารับโล่ เกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรางวัลอื่นๆ จาก สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)และสมาคมธนาคารไทย โดยออกแบบและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางด้านการ รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ได้อย่างยอดเยี่ยม นิสิตทุกคนเก่งมากครับ ถึงฝึกสอนอยู่ก็ยังคงแบ่งเวลามารวมทีมกันอย่างพร้อมเพรียง เก่งมากครับทุกคน โดยมีสมาชิก คือ
นายณัฐชนน สันติสุทธิ์
นายชยพล ศรีวัลลภ
นางสาวศศิกาญจน์ สายสุวรรณ
นางสาวกวินนัทธ์ จันทรวิลักษณ์
นางสาวผกามาศ ภูเดช
นางสาวสุวนันท์ พันธ์พงษ์วงศ์
นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์พัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ที่ปรึกษาโดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี 
ขอจงเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆคณะศึกษาศาสตร์พัฒนศาสตร์เจริญรอยตามต่อไปครับ!

Monday, December 4, 2017

นักเรียนหลายโรงเรียนเข้าร่วม KU Cyber Kids

ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองน้องๆจากหลายๆโรงเรียน ให้ความสนใจโครงการ KU Cyber Kids ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 จัดโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่งานเกษตรกำแพงแสน 60 อาทิ ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยา, ร.ร.สาธิตจุฬาฯ, ร.ร.อนุบาลสุธีธรม, ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, ร.ร.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน), ร.ร.เพลินพัฒนา, ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ร.ร.พระแม่สกลสงเคราะห์, ร.ร.อนุบาลสุธีธร, ร.ร.วัดวชิรธรรมสาธิต, ร.ร.วีรศิลป์, ร.ร.สารสาสน์วิเทศนครปฐม,ร.ร.อนุชนศึกษา, ร.ร.ศุภลักษณ์, ร.ร.นวพัฒน์วิทยา ,ร.ร.อนุบาลชนบทพัฒนา ,ร.ร.สามเสนวิทยาลัย, ร.ร.อนุบาลปทุมธานี, ร.ร.มารีวิทย์บ่อวิน, ร.ร.วัดกำแพง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท, ร.ร.ปัญจพรผล, ร.ร.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม, ร.ร.สกลวิทยา, ร.ร.ปรีดาวิทย์, ร.ร.เปรมประชาวัฒนา ,ร.ร.สหบำรุงวิทยา, ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)จัดโดย  อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140  
Sunday, December 3, 2017

Coding For Kids ในโครงการ KU Cyber Kids สำหรับเด็ก (6-12 ขวบ) งานเกษตรกำแพงแสน 2560

Coding For Kids ในโครงการ KU Cyber Kids สำหรับเด็ก (6-12 ขวบ) งานเกษตรกำแพงแสน 2560 เด็กๆจะได้รับความรู้ที่สนุกสนานกับเทคโนโลยี เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้าน Coding fundamentals, Computational thinking, Problemsolving, If statements and loops, Logical thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานผ่านการต่อบล็อกได้ทักษะแบบ Hand On learning ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และสนุกสนานแบบเกม อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140