Saturday, April 7, 2018

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย #เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21 ให้คณาจารย์ บุคลากร คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขอขอบพระคุณและขอชื่นชม ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคนิคการสอนใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียนยุคดิจิตอล และขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ^_^ เป็นบรรยากาศอบรมที่สนุกสนานมากครับ (ภาพ 1 สิงหาคม 2559)
 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย
 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย
 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย

 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย

 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย


 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย

 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย
 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย
 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย

โรงเรียนอิสลามสันติชน

อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย Application for Education 
คุณครูให้ความสนใจมากในการพัฒนาห้องศตวรรษที่ 21 ด้วยApplication for Education โดยการใช้เครื่องมือแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่ายให้เป็น Smart Classroom ที่โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมีความมุ่งมั่นใจในการพัฒนาครูในในสังกัดและเครือข่ายสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย ให้มีทักษะเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอน (Digital Skills for Teaching)และเปลี่ยนแปลงการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภาพประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาค้นคว้าเทคนิคการสอนใหม่ๆเพื่อการศึกษาไทยต่อไปครับ
 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย Application for Education

 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย Application for Education 


 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี บรรยาย Application for Education 

สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ

อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี พัฒนาสมรรถนะเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 และเครื่องมือ Digital Learning (ประมาณ20Application)ให้กับทีมวิทยากร อาจารย์ที่สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ ได้ทราบความต้องการทางทักษะในส่วนภาคการทำงานปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่สถาบันการศึกษาต่างๆจะต้องพัฒนาให้นิสิต นักศึกษา ซึ่งองค์กรต่างๆต้องการนิสิตนักศึกษาที่จบแล้วโดยมีความสามารถ( พี่ๆฝากมาถึงน้องๆนิสิตให้พัฒนา)ไม่ว่าจะเป็นทักษะ Creativity, Critical Thinking, Collaboration Digital Skills, Learning Skills, Emotional Intelligences, Collaboration, People Management รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกล้าคิดกล้าทำสิ่งที่สร้างสรรค์สู่การพัฒนา Innovation และอื่นๆอีกมากมายในสายงานตนเอง ย้ำความสำคัญของ 21st Century Skills ในยุคที่เครื่องจักรจะมาทำงานแทนมนุษย์!!! อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี พัฒนาสมรรถนะเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 และเครื่องมือ Digital Learning (ประมาณ20Application)ให้กับทีมวิทยากร อาจารย์ที่สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ


 อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี พัฒนาสมรรถนะเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 และเครื่องมือ Digital Learning (ประมาณ20Application)ให้กับทีมวิทยากร อาจารย์ที่สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ 


 อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี พัฒนาสมรรถนะเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 และเครื่องมือ Digital Learning (ประมาณ20Application)ให้กับทีมวิทยากร อาจารย์ที่สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ