Friday, December 14, 2018

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเรื่องเทคนิคการสอนในศตวรรษที่21 และประกันคุณภาพการศึกษา ที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเรื่องเทคนิคการสอนในศตวรรษที่21 และประกันคุณภาพการศึกษา ที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี และ อาจารย์ ดร.อุบล ทองปัญญา 


Tuesday, December 11, 2018

KU Cyber Kids 2018 : Digital Game for Kids 2561

สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี กับโครงการ KU Cyber Kids 2018 : Digital Game for Kids 2561 โดย ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรีโครงการ อบรม แข่งขัน เล่นรู้ พัฒนาเด็กยุคใหม่ Smart Kids (พัฒนาลูกหลานยุคดิจิตอล กับกิจกรรมในงานเกษตรกำแพงแสน 2561 จัดโดยภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขอบคุณทุกคนมากครับ เยี่ยม!!! พบกันใหม่ครั้งหน้าครับ😉 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี


 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
 ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี